Statuten

BELGISCHE KRING VOOR LINGUÏSTIEK (BKL)

Terlinckstraat 27, 2600 Berchem


STATUTEN d.d. 20 mei 2006

Saskia Kindt (voorzitster), Laurence Rosier (vice-voorzitster), Patrick Dendale (secretaris-penningmeester), Bert Le Bruyn (webmaster)


Artikel 1

De BKL is een feitelijke vereniging die Belgische taalkundigen of in België werkende taalkundigen verenigt, eventueel ook hun buitenlandse associés, en dat ongeacht het domein of de taal die ze bestuderen. De BKL heeft volgende doelstellingen:

a) het promoten van Belgische projecten taalkunde in binnen- en buitenland
b) het organiseren van taalkundige bijeenkomsten
c) het uitgeven van taalkundige publicaties
d) het kenbaar maken in binnen- en buitenland van publicaties van de leden


Artikel 2

Het Bestuur van de vereniging bestaat uit volgende leden en functies:

a) de voorzitter: verantwoordelijk voor de algemene werking van de vereniging en voor de uitgave van het tijdschrift Belgian Journal of Linguistics. Hij/zij heeft een mandaat van twee jaren, eventueel verlengbaar met één jaar.
b) de ondervoorzitter: waarnemend en plaatsvervangend voorzitter, helpt bij de algemene werking van de vereniging. Hij/zij heeft een mandaat van twee jaren, eventueel verlengbaar met één jaar.
c) de secretaris-penningmeester: verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de inschrijvingen en voor alle betalingen. Hij/zij heeft een mandaat van onbepaalde duur.
d) de webmaster: verantwoordelijk voor de website en voor de alerts (zie artikel 4). Hij/zij heeft een mandaat van onbepaalde duur.

Het Bestuur komt twee maal per jaar samen om de werking van de BKL te bespreken.


Artikel 3

De Algemene Vergadering, bestaande uit alle betalende leden, komt bijeen op de jaarlijkse Taaldag (zie artikel 4). Ze heeft volgende functies:

a) de evaluatie van de activiteiten georganiseerd door het Bestuur in het afgelopen jaar
b) de goedkeuring van voorstellen voor de komende jaren
c) de verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de BKL (zie artikel 2), en dat met een absolute meerderheid

Alle leden van de Algemene Vergadering kunnen zich kandidaat stellen voor de bestuurlijke functies van de BKL. Hierbij wordt gestreefd naar een zo gelijk mogelijke verdeling tussen Franstalige en Nederlandstalige leden.


Artikel 4

De BKL organiseert volgende activiteiten:

a) de jaarlijkse Taaldag

Doel: de mogelijkheid bieden aan de leden hun lopend onderzoek in de taalkunde voor te stellen.

Organisatie: de organisatoren zijn lid van de BKL en verbonden aan éénzelfde Belgische instelling voor hoger onderwijs (hetgeen verschilt van jaar tot jaar). Organisatie en wetenschappelijk comité worden niet gesplitst.

Publicatie van de akten: gebeurt on-line op de website van de BKL na een selectieen evaluatieprocedure, onder de titel Studies van de Belgische Kring voor Linguïstiek, Travaux du Cercle Belge de Linguistique, Papers of the Linguistic Society of Belgium.

Subsidiëring: gebeurt deels door de BKL, deels door andere departementen of organisaties.

Deelname: gratis. Enkel leden kunnen actief een paper indienen en voorstellen. Niet-leden mogen passief deelnemen.

b) het jaarlijks Thematisch Congres

Doel: onderzoek voorstellen rond een welbepaald taalkundig thema.

Organisatie: de hoofdorganisator is lid van de BKL en vraagt de samenwerking van andere leden of niet-leden. Organisatie en wetenschappelijk comité worden gesplitst.

Publicatie van de akten: gebeurt in Belgian Journal of Linguistics (uitgave John Benjamins), eventueel aangevuld met andere publicaties.

Subsidiëring: gebeurt deels door de BKL (o.a. van Belgian Journal of Linguistics), deels door andere departementen of organisaties.

Deelname: er is een aanzienlijke korting voor personen met een lidmaatschap in het congresjaar van en het jaar voorafgaand aan het congres (retroactieve betalingen van de lidmaatschapsbijdrage worden niet aanvaard).

Voor alle activiteiten is een evenwicht tussen Franstalige en Nederlandstalige instellingen en organisatoren wenselijk.

Op de documenten die de activiteiten kenbaar maken, dient het logo van de BKL voor te komen.

De activiteiten worden georganiseerd in overleg met het Bestuur.


Artikel 5

Het beheer van de BKL gebeurt voornamelijk elektronisch en omvat volgende kanalen:

a) de website: deze verschaft informatie over de BKL aangaande haar geschiedenis, doelstellingen en activiteiten en bevat een ledenbestand met informatie over diens contactmogelijkheden, onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, enz.
b) de nieuwsflashes via e-mail: deze geven kort informatie over de activiteiten en de stand van zaken van de BKL.
c) de alerts via e-mail: deze kondigen taalkundige activiteiten aan die in België worden georganiseerd of in het buitenland door leden van de BKL, alsook eventuele vacatures binnen de taalkunde die ons worden meegedeeld.


Artikel 6

De BKL is lid van het Comité International Permanent des Linguistes (CIPL).

Het CIPL organiseert :

a) een vijfjaarlijks congres met publicatie van de akten
b) de uitgave van een taalkundige bibliografie, die publicaties omvat van gelijk welk onderwerp, en in gelijk welke taal. De publicaties van de leden worden, indien zij dat wensen, in deze bibliografie opgenomen.
c) activiteiten rond een specifiek thema (met subsidies voor daaraan verbonden onderzoeksgroepen, vacatures voor specialisten terzake, enz.)

De voorzitter woont indien nodig de vergaderingen van het CIPL bij of vaardigt er iemand voor af.


Artikel 7

De BKL verwerft haar inkomsten via:

a) lidgelden
b) abonnementen op Belgian Journal of Linguistics
c) subsidies van de Belgische Universitaire Stichting voor Belgian Journal of Linguistics
d) eventuele bijdragen van de uitgevers van de respectievelijke nummers van Belgian Journal of Linguistics
e) bankinteresten

De uitgaven van de vereniging zijn bestemd voor:

a) het onderhoud en de ontwikkeling van de website, inclusief het gebruik van de server
b) de organisatie van taaldagen en themacongressen
c) de aankoop van de nummers van Belgian Journal of Linguistics voor de abonnees
d) de verzending van de nummers van Belgian Journal of Linguistics naar de abonnees
e) het lidgeld van het CIPL
f) post- en bankkosten
g) de terugbetaling van onkosten van leden van het Bestuur gemaakt in het kader van hun mandaat


Artikel 8

Indien de BKL ontbonden wordt, wordt het geld overgemaakt aan de Belgische Universitaire Stichting (Egmontstraat 11, 1000 Brussel), met de uitdrukkelijke voorwaarde dat het geld gebruikt wordt voor onderwijs en onderzoek in de taalkunde.


Artikel 9

De statuten kunnen op elk moment gewijzigd worden op voorwaarde dat de wijzigingen aan de Algemene Vergadering kenbaar gemaakt worden.